Інструменти доступності

Паспорт споживчого кредиту

 

Додаток 4
до Положення про фінансові послуги
Кредитної спілки «Положення про
фінансові послуги Кредитної спілки
«Наші люди» (згідно Закону України
"Про споживче кредитування")

 

Паспорт споживчого кредиту

Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит

Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

 

1. Інформація та контактні дані кредитодавця

 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

 

Ліцензія/Свідоцтво

[реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ]

Номер контактного телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Адреса офіційного веб-сайту

 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Найменування кредитного посередника

 

Місцезнаходження

 

Номер контактного телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Адреса офіційного веб-сайту*

 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту

[кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку (овердрафт) тощо]

Сума / ліміт кредиту, грн.

 

Строк кредитування

[може встановлюватися в роках, місяцях, днях]

Мета отримання кредиту

 

Спосіб та строк надання кредиту

[готівковим/безготівковим шляхом]

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

 

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту

[так/ні та за чий рахунок буде проводитися]

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

 

4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка, відсотків річних

 

Тип процентної ставки

[фіксована, змінювана]

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

[порядок обчислення, індекси, які застосовуються]

Платежі за супровідні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.:

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]

1.

 

2.

 

….

 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит

[якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними]

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*

 

Загальні витрати за кредитом, грн.

 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.

 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

Платежі за супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн:

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]

1. послуги нотаріуса

[так/ні, розмір платежу]

2. послуги оцінювача

[так/ні, розмір платежу]

3. послуги страховика

[так/ні, розмір платежу]

….

[зазначаються інші обов’язкові послуги, за наявності, та розмір платежу за них]

5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

[надається у вигляді графіку платежів, у якому визначаються кількість, розмір платежів та періодичність їх внесення, за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії, коли графік платежів може не надаватися]

6. Додаткова інформація*

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:

[зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його застосування]

пеня

 

штрафи

 

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту

 

інші платежі

 

Кредитодавець має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію.

[так/ні]

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування".

7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".

[так/ні]

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної Кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: ДД/ММ/РРРР

   

Підпис кредитодавця:

ПІБ, підпис

   

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.

   

Підпис споживача:

Дата, ПІБ, підпис.

   

Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про моє право на звернення до Національного банку України у разі недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною Кредитодавцю.

* Інформація заповнюється за наявності

КРЕДИТНА СПІЛКА

"НАШІ ЛЮДИ"

Код ЄДРПОУ: 26036171
Код КОАТУУ: 7310136300

Україна 58001, Чернівецька область, м. Чернівці
вул. Героїв Майдану 31

+380372 584-004
+38050 374-39-72

http://nashi-ludy.cv.ua

nashi_ludy@ukr.net

Ми працюємо для Вас:

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
Сб, Нд - вихідні

Режим роботи у передсвяткові дні
з 9:00 до 17: 00
святкові дні - вихідні