Інструменти доступності

Інформація про договір про надання фінансових послуг

Щодо наявності у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строку, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

За договорами про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

 

Клієнт (Споживач, Позичальник) має право Протягом 14 календарних днів з дня укладення  Договору про споживчий кредит (далі - Договір)  відмовитися вiд укладення Договору без пояснення причин, у тому  числі  в  разі      отримання ним грошових коштів (далі - строк відмови),за умови  надання  Кредитодавцю      повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з  вимогами, визначеними  законом  України   "Про електронні     документи та електронний документообіг", а також з урахуванням особливостей передбачених Законом України "Про електронну комерцію" до закінчення строку відмови.

Якщо Позичальник подає  повiдомлення не особисто, воно має бути засвідчене   нотаріально або подане i підписане представником за наявності довiреностi на вчинення таких дій.  Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які iншi платежі у зв’язку  з  відмовою вiд Договору.  Відмова вiд Договору є підставою  для  припинення  договорів щодо супровідних послуг, зазначених в Договорі, та договору з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед   Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення  зобов’язання  підлягає  оформленню  окремим договором.  Право на відмову вiд Договору не застосовується, якщо виконання зобов’язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених  договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови вiд Договору.

Протягом семи календарних днів з дати подання Кредитодавцю письмового  повідомлення про відмову вiд Договору  повернути Кредитодавцю грошовi кошти, одержані згідно   з  цим  Договором,  та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення  за  ставкою,   встановленою  Договором. В такому разі повернення Позичальником  грошових  коштів,   одержаних згідно з цим Договором, та сплата процентів за період з дня одержання  коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором, не є платежами, відшкодуваннями, штрафними санкціями за реалізацію Позичальником права на відмову  від цього Договору. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку   з відмовою від Договору.

За договорами про кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, які не є споживчими:

Клієнт (Позичальник) має право до настання терміну отримання суми кредиту, встановленого Кредитним договором, відмовитися  вiд укладення цього Договору без пояснення причин (далi - строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення   у  письмовій  формі  (у паперовому вигляді або у вигляді  електронного  документа, створеного  згідно з вимогами,  визначеними Законом України "Про електроннi документи та електронний документообіг", а також з  урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну  комерцію"у паперовому  або електронному  вигляді з накладенням   електронних  пiдписiв, електронних цифрових  пiдписiв, інших аналогів власноручних пiдписiв (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку відмови.  Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане i  підписане представником за наявності довiреностi на вчинення таких дій.

У випадку відмови від одержання кредиту (відмова від цього Договору) клієнт має письмово повідомити Кредитодавцю до настання терміну надання кредиту, встановленого договором про неспоживчий кредит. Клієнт не зобов’язаний сплачувати платежі у зв’язку з відмовою від Договору.

У договорах про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки:

Клієнт має право відмовитися від внесення Внеску протягом 14 календарних днів з дати підписання цього Договору шляхом надання кредитній спілці відповідного письмово повідомлення.

 Щодо мінімального строку дії договору

У договорах про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, мінімальний строк дії договору не встановлено.

У договорах про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим, мінімальний строк дії договору не встановлено.

У договорах про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки мінімальний строк дії договору становить 1 місяць.

Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Договір про споживчий кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  може бути розірваний тільки  за  взаємною  згодою  Сторін,  яка      оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Цей Договір може бути розірваний за      рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін, у випадках, встановлених  законом.  У  разі   розірвання  Договору  Позичальник  зобов’язаний  повернути  всю суму  кредиту в  день підписання додаткової угоди про розірвання цього Договору або в день набрання  законної сили рішенням суду про розірвання цього Договору та  сплатити  проценти  за  весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення.

Дія такого договору припиняється після закінчення його строку, у разі повного виконання сторонами умов такого договору, проведеного належним чином, у випадку дострокового розірвання такого договору в порядку, визначеному у попередньому абзаці.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, а кредитна спілка зобов’язана прийняти від споживача платежі у разі дострокового повернення кредиту без встановлення споживачу будь-якої плати, пов’язаної з достроковим поверненням кредиту. При цьому, споживач зобов’язаний у разі дострокового повернення кредиту сплатити кредитній спілці проценти за користування кредитом за період фактичного користування кредитом.

Споживач зобов’язаний повідомити Кредитну спілку «Наші люди» про намір дострокового повернення споживчого кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплатити Кредитній спілці «Наші люди» проценти за користування споживчим кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням споживчого кредиту, за період фактичного користування споживчим кредитом.

Кредитна спілка «Наші люди»:

- зобов’язана прийняти від Споживача платежі у разі дострокового повернення споживчого кредиту без встановлення Споживачу будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням споживчого кредиту,

- має право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування споживчим кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а)  затримання сплати Споживачем частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

б) у разі розірвання Споживачем договору про надання супровідних послуг, який є обов'язковим для укладення Договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитної спілки «Наші люди» (за наявності);

в) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитна спілка не несе відповідальності, якщо Споживач не надасть рівноцінну заміну забезпечення.

В такому разі повернення споживчого кредиту може бути здійснено Споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитної спілки. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки «Наші люди» втрачає чинність

 Договір про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим, може бути розірваний клієнтом достроково лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. В такому разі клієнт зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання такого договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання такого договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому   числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Будь-яка плата, пов’язана з достроковим поверненням кредиту, не передбачена.

Договір про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки може достроково розірваний споживачем за умови письмового попередження про це кредитної спілки. В такому випадку кредитна спілка протягом 15 днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає споживачу внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних споживачу процентів в порядку, визначеному таким договором. При цьому, згідно умов договору залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок  у випадку дострокового розірвання такого договору з ініціативи споживача кредитна спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а різниця між нарахованими процентами і фактично сплаченими процентами на підставі здійсненого кредитною спілкою перерахунку повертається кредитній спілці споживачем в день повернення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Дія такого договору припиняється після закінчення строку такого договору, надходження до кредитної спілки письмової вимоги від споживача про повернення суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок  і нарахованих, але несплачених процентів, у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії такого договору, у випадку дострокового розірвання цього Договору, у зв’язку із припинення членства у випадку смерті споживача із дати прийняття спостережною радою КС відповідного рішення (в такому разі положення щодо перерахунку нарахованих процентів не застосовуються).

Щодо порядку внесення змін та доповнень до договору, а також, неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

У договорах про кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, зміни, в тому числі збільшення фіксованої процентної ставки, зазначеної в Договорі, якщо інше не передбачене  законодавством, можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін, які  оформлюються   додатковою угодою до цього Договору.

            Кредитодавець надає Позичальнику пропозиції про зміну істотних умов цього Договору шляхом направлення Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або вручає таке повідомлення Позичальнику особисто під розпис за 15 календарних днів до бажаної дати впровадження відповідних змін до цього Договору. Позичальник зобов’язаний впродовж 10 календарних днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні обґрунтування. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни умов цього Договору, спір вирішується у судовому порядку.

У договорах про залучення внеску (вкладу) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (далі - Договір) зміни та доповнення вносяться шляхом підписання сторонами додаткового договору в письмовій формі. Умови Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Кредитної спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання Кредитною спілкою умов цього Договору. В такому випадку Кредитна спілка надсилає вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо вкладник погоджується з новими умовами Договору, він зобов’язаний повідомити про це Кредитну спілку та підписати додатковий договір до Договору протягом 10 календарних днів з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткового договору. Якщо вкладник протягом 10 календарних днів з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 11 календарного дня після одержання вкладником вищезазначеного листа Договір розривається, вкладнику повертається Внесок та сплачуються  належні проценти, виходячи з процентної ставки, що діяла під час дії Договору за фактичний строк користування Внеском.

Щодо отримання інформації після припинення договору про надання споживчого кредиту.

Споживач має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова установа надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п’яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.

КРЕДИТНА СПІЛКА

"НАШІ ЛЮДИ"

Код ЄДРПОУ: 26036171
Код КОАТУУ: 7310136300

Україна 58001, Чернівецька область, м. Чернівці
вул. Героїв Майдану 31

+380372 584-004
+38050 374-39-72

http://nashi-ludy.cv.ua

nashi_ludy@ukr.net

Ми працюємо для Вас:

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
Сб, Нд - вихідні

Режим роботи у передсвяткові дні
з 9:00 до 17: 00
святкові дні - вихідні